تسهیلات اشتغال

سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور به درخواست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت ارائه خدمات در زمینه اشتغال به اشخاص حقیقی و حقوقی طراحی، پیاده سازی و به بهره برداری رسیده است.