حامی

هدف از ایجاد این سامانه، ثبت کلیه سازمان های خیریه و نیکوکاری، سمن ها، نهادها و مراکز مردمی معتبر و فعال در حوزه حمایتی به منظور معرفی و ثبت مشخصات گروه هدف (پایین ترین سطح درآمدی از اقشار آسیب پذیر که دارای فقر بسیار شدید هستند) می باشد.